SMS Marketing

คือ การส่ง SMS ผ่านทาง Web หรือ โปรแกรม ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับงานขององค์กรต่าง ๆ ไปยังลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถส่ง SMS ได้พร้อม ๆ กันในจำนวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการสื่อสารภายในองค์กร และ การสื่อสารกับลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

เทคโนโลยี SMS

SMS ย่อมาจาก Short Message Service เป็นบริการการส่งข้อความสั้นๆ จาก

 • โทรศัพท์มือถือต้นทาง หรือ Application ทางผ่านชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังโทรศัพท์มือถือปลายทาง
 • โดยสามารถส่งข้อความได้สูงสุด160 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ – 70 ตัวอักษรภาษาไทย หรือ70 ตัวอักษรภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ


เมื่อ SMS ถูกส่งออกจากมือถือ หรือ Application ข้อความเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่ Short Message Service Center (SMSC) จากนั้นจึงส่งไปยังเครื่องรับอีกทอดหนึ่ง

 • SMSC จะค้นหาตำแหน่งผู้รับ โดยผ่าน HLR (Home Location Register)
 • SMSC ได้รับตำแหน่ง และสถานะของผู้รับว่า Active หรือ Inactive
 • ถ้าเป็น Active จะทำการส่งข้อความไปยังผู้รับ
 • ถ้าเป็น Inactive ระบบจะทำการเก็บข้อความไว้ระยะหนึ่ง เมื่อผู้รับมีสถานะเป็น Active ระบบจึงทำการส่งข้อความไปยังผู้รับ

การทำระบบ แบ่งเป็น 2 Plan

Plan 1 มี 2 ส่วนงาน

 • การส่ง SMS ผ่าน Internet สำหรับลูกค้าทั่วไป (สงผ่านหน้าเว็ปไซด์)
 • การส่ง SMS ผ่าน Internet สำหรับลูกค้า Corporate ใหญ่ๆ หรือหน่วยงานราชการที่มีหลายแผนก (บริการลงโปรแกรมที่Server ของลูกค้า)

Plan 2

 • Bulk SMS เหมาะส าหรับลูกค้าที่ท าธุรกิจ Content Provider ที่มีการส่งข้อความสั้นใน ปริมาณมากๆ โดยมีการเชื่อมต่อกับ SMSC โดยตรง

Plan1 : รูปแบบที่ให้บริการการส่ง SMS

1. สำหรับฝ่ำยกำรตลำดในกำรส่งโปรโมชนั่ ข่ำวสำรทวั่ ไป :

 • การส่ง SMS ผ่าน Internet (ส่งผ่านหน้าเว็ปไซด์) โดยติดตั้ง Web SMS ที่ Server ของลูกค้าเพื่อให้ฝ่ าย Marketing ใช้ในการส่ง Promotion ต่างๆหาลูกค้าผ่านทาง Web นี้


2. สำหรับฝ่ายขายในการส่ง Confirm Transactionรำยวนั อัตโนมัติ :

 • การส่ง SMS ผ่าน Internet โดยบริการลงโปรแกรมที่ Server ของลูกค้าและ พัฒนา Console Application สำหรับดึงข้อมูล Transaction ของฝ่าย Sales ที่เก็บในฐานข้อมูล Oracle ของลูกค้า เข้าไปที่ฐานข้อมูลของ Web SMS เพื่อให้ Web SMS เป็นผู้จัดการส่งให้

Plan2: รูปแบบที่ให้บริการการส่ง SMS

3. พัฒนำApplicationของCompanyเป็นของตัวเอง

 • การส่งแบบ Debut Bulk โดยการเชื่อมต่อกับ SMSC โดยตรง ซึ่งพัฒนา Web SMS และ Console Application ใหม่ โดยใช้วิธีการส่ง SMS ผ่าน API ของ Debut SMS

จุดเด่นของ Debut SMS Marketing

 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Application ได้โดยเข้าใช้งานผ่าน Browser เช่น Internet Explorer,Firefox เป็นต้น
 • ระบบสามารถรองรับการจัดกล่มุเป้าหมายเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ
 • ระบบสามารถกำหนดชื่อผู้ส่งได้ทั้งรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษและเลขอารบิค
 • สามารถสร้างไฟล์ข้อความในรูปแบบของ MS Excel ก่อน แล้วทำการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าว เพื่อส่งข้อความโดยอัตโนมัติ
 • ระบบรองรับการส่งข้อความทันทีหรือสามารถตั้งเวลาในการส่งความตามต้องการได้
 • สามารถสร้าง/แก้ไข Template หรือข้อความที่ส่งบ่อยๆ ในระบบได้
 • ระบบมีการสำรองข้อมูลทุกวันเพื่อรองรับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
 • ระบบมีการจัดทำรายงานการใช้งานและสามารถออกรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ต่างๆได้

Comparison

ราคาเริ่มต้นเพียง
(ต่อปี)
 

Enterprise
สอบถาม
 
Argo Smart Routing
Smart Routing Custom Pricing
Tiered Caching  Free for Enterprise customers
CDN
Globally load balanced content delivery network (CDN)
Prioritized IP Ranges 
Cloudflare Stream
Cloudflare Stream 
Stream Delivery
Stream Delivery Additional Cost
Load Balancing
Usage Based Pricing  Custom Pricing
Base Fee Includes 2- 100+ origin servers
Frequency of Health Checks Includes health checks every 5 seconds
Number of Health Check Locations Includes health checks from every Cloudflare data center
Global Load Balancing (Geo-Based Routing)  Included with per data center control
Event Logs
Configurable Weighting 
Caching
Automatic static content caching
Cache purge Instant
Minimum edge cache expire TTL 30 seconds or less
Client maximum upload size 500+ MB
Railgun™ origin network optimizer
Purge by Cache-Tag
Purge by Host
Custom Cache Keys All
Tiered Caching (See Argo) Free for Enterprise customers
Optimizations
Asynchronous Javascript Loading Rocket Loader™
Image optimization with Polish™
Mobile optimization with Mirage™
Up-to-date Protocols
IPv6 compatibility and gateway
HTTP/2 and SPDY
WebSockets
Customizations
Page rules 100
RESTful API
Header Rewrites
Edge Side Code
AMP (Accelerated Mobile Pages)
Accelerated Mobile Links
  Detail >