Join us
Join us
Content Creator (Product Public)
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรี จบด้านไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในสายงาน IT 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
 • กล้าแสดงออก
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบในตนเองสูง
 • หากเคยเป็น Product Specialist มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท 
 • เขียนบทความให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
 • บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของบริษัท 
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานให้ราบรื่น 
 • อ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสร้างคอนเทนต์
Content Media Writer / Content Marketing Specialist / Software Editor
Qualifications 
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Digital / Online Marketing อย่างน้อย 0 - 3 ปี
 • ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 • มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป เช่น Microsoft Word หรือ Power Point
 • สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ ใช้สูตรพื้นฐานได้ เช่น VLOOKUP, PIVOT เป็นต้น
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หากสามารถเขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator เบื้องต้นได้
 • หากสามารถทำงานด้าน Graphic ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการเขียน Online Content
 • มีความเข้าใจด้านการทำโฆษณาบนสื่อออนไลน์ Facebook และ Google
 • สร้างเนื้อหาสินค้าที่ขายบน e-Commerce เช่น Lazada, Shopee, JD CENTRAL และ Social Media
 • ตั้งชื่อสินค้า และออกแบบคำอธิบายของสินค้าต่างๆ
 • ขึ้นโครงของเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
 • เปรียบเทียบเนื้อหาสินค้าของตนเองกับสินค้าในตลาดเพื่อพัฒนาเนื้อหาของสินค้าที่ขายอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานร่วมกับทีม Graphic Design และทีม Brand เพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ
 • ประสานงานร่วมกับทีม Account Manager เพื่อสร้างเนื้อหาที่ผลักดันและส่งเสริมยอดขาย
 • ประสานงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Sales Coordinator, และทีม Merchandiser เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ มีวินัยในตัวเองสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

Job Descriptions
 • สามารถวางแผนบริหารและกำหนดทิศทางงานด้าน Social Media เช่น Google, Facebook, YouTube, Line
 • พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ
 • ทำ Online Advertising บนช่องทางออนไลน์ วางแผนงบประมาณการ Boost Post / Facebook Ads / Google Ads
 • วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ค้นหาช่องทางใหม่ ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา
Digital Marketing Executive / Senior
Qualifications 
 • Bachelor Degree in related field
 • 0 - 5+ years managing activities on e-Commerce platform : Website www.vsm365.com, Shopee, Lazada, Facebook or digital marketing fields.
 • Attitude to build branding with contents and stories to get attention and relationship with customers.
 • Understanding of e-Commerce fulfillment process and how to achieve cost effective business solutions while maintaining high levels of customer satisfaction.
 • Be able to handle multi-tasks/projects, work under pressure and meeting time line.
 • Highly proficient in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premier Pro and other design software
 • Possess strong understanding of SEO, SEM optimization, Google keywords, Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Email marketing and other social media platforms advertising strategy
 • Good computing & English skills.

Job Descriptions
 • Develop and execute an e-Commerce platforms : Website www.vsm365.com, Shopee, Lazada, Facebook and brand websites.
 • Analyze e-Commerce sales strategies to meet revenue and growth targets.
 • Deliver a smooth online customer experience working with the Operations team.
 • Work closely with brand teams to ensure the e-Commerce elements are well coordinated with product launches and brand marketing campaigns.
 • Manage promotion plan and e-Commerce campaign for Online (Website & Mobile Application) to drive the growth of e-Commerce business.
 • Hands-on experiences in Google Ads including Analytics, Facebook Ads, Line Points Ads, Twitter, YouTube and LinkedIn etc.
 • Creating visual communications online (Social Media creatives, Web banners and in-app banners, Infographic, Multimedia, Digital Ad., Print Ad etc.).
 • Edit existing videos / templates to create new content
 • Ability to interpret and transform abstract ideas into marketing videos
 • Submit weekly and monthly report in order to present the activity grid together with e-Commerce sales & KPIs.
Insight Sales Representative
Qualifications
 • Bachelor Degree in related field
 • Have sales experience  0 - 2 years Software / IT / Technology
 • Or strong sales skill, strong to get new customer
 • Communicable English skill is an advantage

Job Descriptions
 • Find new customer (100%)
 • Tele sales (cold call) and visit customer (some as event)
 • Support Assistant manager
 • Report to Assistant manager
 • Join company training
Sales Exclusive
Requirement
 • รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
 • ติดตามเยี่ยมชมลูกค้าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต

Job Description
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูดอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย IT Solution

​หมายเหตุ: ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ASP.NET Developer
Job Description
 • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET (C#) ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน Security และ Performance 
 • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst
 • ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง
 • ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมร่วมกับทีมงาน
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Requirement
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถในภาษา ASP.NET (C#), HTML5
 • มีความรู้และความสามารถในฐานข้อมูล MySQL, MS SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน Software Content Management System (CMS) หรือ Kentico จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน CSS, JavaScript, jQuery, Razor, Bootstrap ถือเป็นข้อดี
Mobile Application Developer
Job Describtion
 • พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน Security และ Performance
 • พัฒนาและปรับปรุง Mobile Application ตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst
 • อัปโหลด Mobile Application ขึ้น Store เพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง
 • ทดสอบความถูกต้องของ Mobile Application ร่วมกับทีมงาน
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Requirement 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile Application ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้และความสามารถในการพัฒนา Mobile Application แบบ Cross Platform ด้วย React Native หรือ Flutter 
 • มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาและเรียกใช้งาน SOAP/Restful Web Service
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
Personal Data Protection Specialist
Job Describtion
 • กำหนดค่า Personal Data Protection Software ตาม Module ที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Software
 • ทดสอบความถูกต้องของการกำหนดค่า Personal Data Protection Software ร่วมกับทีมงาน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่า Personal Data Protection Software เช่น เอกสารสรุปความต้องการ, เอกสารสรุปการออกแบบ, เอกสารคู่มือ, เอกสารประกอบการอบรม
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Requirement
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในด้าน Software
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะในการจับใจความสำคัญ และสรุปด้วยภาษาที่มีความชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน Software OneTrust จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Software Tester
Job Description
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้า และการออกแบบ Software ของ System Analyst เพื่อนำมาออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบ Software พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เช่น เอกสาร Test Case, เอกสาร Test Script
 • ทดสอบและควบคุมคุณภาพของ Software ให้ตรงตามการออกแบบ มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมจัดทำเอกสารติดตามผลการทดสอบ (Issue Log)
 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อตรวจสอบปัญหาของ Software ที่อยู่ในช่วงการทดสอบ
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Requirement
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบ Software ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะในการจับใจความสำคัญ และสรุปด้วยภาษาที่มีความชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน Automated Testing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Manager
Job Description
 • วางแผนการบริหารโครงการพัฒนา Software (Website, Web Application, Mobile Application) ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
 • ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารโครงการ อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
 • กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานให้กับทีมงานเป็นรายสัปดาห์
 • บริหารจัดการ Resource ทีมงานร่วมกับทีม Project Manager
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Requirement
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบงานในหน้าที่ System Analyst ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการพัฒนา Software ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในด้าน Software, Hardware และ Network
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะในการจับใจความสำคัญ และสรุปด้วยภาษาที่มีความชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
System Analyst

Job Describtion

 • รวบรวมความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดทำเอกสารสรุปความต้องการ (Requirement Document) เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนกับลูกค้า
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารด้านการออกแบบระบบงาน อาทิ Software Requirement Specification, Data Structure, Data Dictionary, Process Flow, Program Specification, Data Service Specification
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


Requirement

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีทักษะด้านภาษา ASP.Net หรือ C#.Net หรือ VB.Net หรือ JAVA อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบงานในหน้าที่ System Analyst ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะในการจับใจความสำคัญ และสรุปด้วยภาษาที่มีความชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
Graphic Designer UX/UI
Requirement
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานกราฟฟิก และตีโจทย์คอนเซ็ปต์ของการออกแบบงานกราฟฟิก (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมา)
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบกราฟฟิก (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือ Adobe XD)
 • มีความเข้าใจหลักการของ UX/UI Design
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 2 ปี

Job Description
 • ออกแบบกราฟฟิกสื่อต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีมงานได้

หมายเหตุ: ยินดีรับเด็กจบใหม่ (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมา)
นักเขียนบทความซอฟต์แวร์ (Freelance)
คุณสมบัติ
 • ยินดีรับนักเขียนหน้าใหม่
 • ชื่นชอบและรักในงานเขียน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของซอฟต์แวร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เจ้าหน้าที่ติดต่อเชิญชวนร้านค้าบนแอปพลิเคชัน (เปิดรับหลายอัตรา)
Job Describtion
 • หาร้านค้าตามจำนวนที่กำหนดต่อวัน
 • ติดต่อหาร้านค้าเพื่อเสนอช่องทางการเข้ามาขายสินค้าในแอปพลิเคชัน เพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านค้าซึ่งทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
 • ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและสามารถจัดการกับงานในความรับผิดชอบได้ดี
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานสัญญาจ้าง 3 เดือน (มีการต่อให้)

Requirement
 • ได้ทุกเพศ ทุกวัย
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาลูกค้า / งานสายบริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนในการขาย Sale, Telesale, Call Center Outbound 
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีที่พักที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

หมายเหตุ: สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณนุ่น Line : nunny_honey หรือ Email : [email protected]