ประกาศความเป็นส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลส่าสุด: 25 สิงหาคม 2565

 
บทนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านทำการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงหน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศความเป็น ส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์หมายถึงท่านรับทราบว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราจะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่และระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลส่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์หมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยปริยาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลหรือรายละเอียดข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรอทางอ้อม เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมได้แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา เก็บรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ และ (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา
ท่านอาจมอบข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่เรา
 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ซื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน (หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงตัวท่าน) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์
 • ข้อมูลการสนทนาระหว่างท่านกับเรา รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center จดหมาย อีเมล บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารที่ท่านมอบให้กับเรา
 • แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของเรา
 • ข้อมูลเมื่อท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนม้ติ
เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ เทคโนโลยีอัตโนมัตินี้อาจรวมถึงคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ทั้งนี้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับ:
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และประเภทเบราว์เซอร์
 • ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า
 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ตัวระบุการโฆษณา (เซ่น IDFA และ IFAs) หรือตัวระบุที่คล้ายกัน
 • เว็บไซต์ที่อ้างอิง (เว็บไซต์ที่นำท่านมาหาเรา) หรือแอปพลิเคชัน
 • กิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต็อื่น ๆ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • การติดต่อลื่อสารกับเรา หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และ
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น จีพีเอส (GPS), ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth) หรือ Cell Tower Proximity สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถเพิกถอนการอนุญาตให้เราเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเว็บเบราว์เซอร์ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทและองค์กรอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทนจำหน่ายของเรา หรือเมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ของเราผ่านบุคคลภายนอก

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
การมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องของท่านช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อ:
 • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
 • ยืนยันตัวตนของท่าน
 • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตกัณฑ์และคำร้องขอบริการของลูกค้า
 • ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและกิจกรรมทางการตลาดของเรา
 • รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายใน หรือกับบุคคลภายนอก
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์
 • เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์
 • ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีท่าน
 • จัดเก็บความคิดเห็น ตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา
 • ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่จำเป็นในกระบวนการทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้เพื่อ:
 • ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการและ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน
 • ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโปรโมชันหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต หรือตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเท่านั้น เราจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ปฏิปติงานของเรามิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมในบางสถานการณ์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลดังนี้

ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เราหรอในนามของเรา รวมถึงการปฏิบติตามคำสั่งซื้อของท่าน การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการลูกค้า การจัดโปรโมชัน การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทำวิจัยหรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทในเครือ เอสดี อีบิสซิเนส จำกัด
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

อื่น ๆ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือการเรียกร้องโดยหน่วยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า เพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ โดยเราจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดบางส่วนของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที่ถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อเราไม่มีความต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการทางธุรกิจ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสำรองแบบถาวร) เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยและทำการคัดแยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการนำไปประมวลผลใด ๆ ต่อไป ถ้าเป็นไปได้เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในท้ายที่สุด

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ
เราและผู้ขายของเราที่ให้บริการแก่เรา อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของท่านหรือยื่นข้อเสนอของเราให้สอดคล้องกับท่าน

“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำและ/หรือรับข้อมูลของผู้ใช้งาน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามแต่วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงเราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้กับข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บรวบรวมเกี่ยวตัวท่านด้วยวิธีอื่นที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อ:
 • ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ของท่าน
 • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น ข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เวลาในการโหลด หน้าเว็บ ส่วนที่นิยม อื่น ๆ
 • จดจำข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • ช่วยปรับปรุงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน
 • เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และ
 • หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ในหัวข้อ “การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้”
ท่านสามารถใช้ตัวเลือกบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้หรือหากท่านต้องการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้นี้ คลิกที่ “ความช่วยเหลือ” บนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าของคุกกี้ ถ้าท่านปิดการใช้งานคุกกี้ท่านอาจจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์

นโยบายสำหรับเด็ก
เว็บไซต์ใด้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี หากท่านรู้ถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุตํ่ากว่า 10ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ท่านควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนี้อหาหรือประกาศความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบาย ต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างไรก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีวิธีการส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรอการใช้งานผิดประเภทอื่น ๆ ข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผย ทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
 • ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรอทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่เราต้องปฏิปัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 • ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวหรือถาวรได้
 • ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิคหรือมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ท่านมีสิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 • ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการกระทำของเราไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติไว้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของเราที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เราได้จัดกฎระเบียบและออกคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้สามารถติดต่อเราได้ที่:
บริษัท เอสดี อีบิสซิเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 02-861-4600
อีเมล: [email protected]