Q&A กับ OneTrust ตอบโจทย์การบังคับใช้ PDPA กับกฎหมายของประเทศไทยสำหรับองค์กรธุรกิจอย่างไร By VSM365 | SoftwareHUB EP.4

22/09/2565
          Data คือหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน และPDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็คือหัวใจสำคัญในการเก็บ ใช้ และปกป้องความปลอดภัยของ Data ที่ทุกธุรกิจต้องรู้ และเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับหมวดที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย คุณ ภัคพล สิริวโรทัย - Product Specialist จาก Soft de'but


ทุกท่านจะได้ความรู้ในเรื่องของ
  1. Onetrust แนะนำ ทางการปรับตัวที่องค์กรต้องรู้ทำอะไรอย่างไรบ้างในการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. Overview Onetrust แต่ละ Module


แชร์บทความของเรา

All

วิดีโอล่าสุด